Kredito sutartis


VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

1.1. Bendra kredito kaina – bendra suma, kurią Klientas turi sumokėti už naudojimąsi Kreditu, įskaitant palūkanas ir su finansuojamos sumos suteikimu bei naudojimu susijusius mokesčius. Ši sąvoka atitinka Vartotojų teisių gynimo įstatyme apibrėžtą bendros kredito kainos sąvoką.

1.2. Bendrovė – UAB „Sostinės kreditai“ (į.k.302513887), kuri Klientui suteikia sutartą pinigų sumą pagal Kliento ir Bendrovės sudarytą Sutartį ir/ar jos priedus.

1.3. Bendrosios sąlygos – sąlygos, kuriose nustatomos Kliento ir Bendrovės teisės bei pareigos, Kredito sutarties sudarymo tvarka, mokėjimų tvarka, sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės, sutarties keitimo, galiojimo ir nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.

1.4. Klientas registracijos mokestį, periodines įmokas bei kitus mokėjimus turi pervęsti per mokėjimai.lt. Jums tiesiog reikės pasirinkti banką, kuriame yra Jūsų sąskaita, tuomet sistema automatiškai Jus nukreips į Jūsų elektroninę bankininkystę, kur bank-link programa Jūsų pavedimas bus suprogramuotas automatiškai. Pavedimas gali užtrukti iki 30minučių.

1.5. Debeto pavedimas – Bendrovės inicijuotas sandoris, kai Kliento arba Bendrovės kredito įstaigai pateiktas mokėjimo nurodymas vykdomas Kliento lėšoms pervesti Bendrovei į jos sąskaitą kredito įstaigoje. Bendrovė turi teisę pateikti mokėjimo nurodymą, jei turi rašytinį Kliento sutikimą nurašyti lėšas iš jo sąskaitos ir šis sutikimas yra pateiktas Kliento kredito įstaigai arba su Klientu sudaryta tiesioginė debeto sutartis.

1.6. Delspinigiai – Sutartyje nustatyta pinigų suma, kurią Klientas privalo sumokėti Bendrovei, jeigu praleido Sutartyje nustatytą prievolės įvykdymo terminą. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo dieną.

1.7. Elektroniniai kanalai – internetas ar mobilusis telefonas, kuriais atliekamas informacijos perdavimas ir kitų veiksmų atlikimas.

1.8. Registracija skyriuose – tai duomenų ir dokumentų pateikimas UAB Sostinės kreditai ofisuose.

1.9. Individualiai aptartos sąlygos – Sutarties sąlygos, kurių parengimui Klientas galėjo daryti įtaką. Individualiai aptartomis sąlygomis laikomos finansuojama suma, įmokų skaičius, mokėjimo dienos, mokėjimo periodiškumas, sutarties sudarymo mokesčio dydis, bendros kredito kainos metinė norma, pabrangimas, kredito grąžinimo terminas, delspinigių norma.

1.10. Įmoka – kas mėnesį ar kitą sutartą periodą Kliento mokama Kredito dalis.

1.11. Klientas – Bendrovės nustatytus kriterijus atitinkantis fizinis asmuo, kuris ketina pasinaudoti Bendrovės paslaugomis arba jau yra sudaręs su Bendrove Kredito sutartį.

1.12. Kreditas (Kredito suma) – pinigų suma, kurią Bendrovė pagal konkrečias specialiąsias sąlygas suteikia Klientui.

1.13. Kredito kainos norma – kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

1.14. Bendra Kliento mokama (grąžintina) suma – Kredito ir Kredito kainos suma.

1.15. Bendra skolos (Kredito) suma – bendra negrąžinto Kredito konkrečią dieną suma.

1.16. Kredito terminas – Kliento pasirinktas terminas, per kurį jis privalo sumokėti Bendrovei bendrą Kliento įsipareigotą grąžinti sumą.

1.17. Kredito variantas – Kliento pasirinkta Kredito suma ir Kredito terminas.

1.18. Mokėjimas – Kliento pagal Kredito sutartį Bendrovei sumokėta tam tikra konkreti pinigų suma.

1.19. Mokėjimo diena – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta diena (sąlygos matomos Bendrovės tinklapyje), kada Klientas privalo atlikti įmoką. Klientas gali įmokas atlikti ir anksčiau, nei nurodyta mokėjimo diena.

1.20. Nuostoliai – Bendrovės planuotos ir negautos pajamos, kurių Bendrovė negauna dėl to, kad Klientas laiku nesumoka įmokos, jos dalies arba visos sumos. Nuostoliai skaičiuojami už kiekvieną Kredito dengimo termino praleidimo dieną.

1.21. Palūkanos – piniginės lėšos, t.y. palūkanų norma, išreikšta fiksuotu ar kintamuoju palūkanų dydžiu, kurias Klientas moka Bendrovei už naudojimąsi Kreditu už tam tikrą sutartą naudojimosi Kreditu periodą.

1.22. Paraiška – Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka Bendrovei pateiktas Kliento pasirinktas Kredito variantas.

1.23. Registracijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį Klientas privalo sumokėti į vieną iš Bendrovės sąskaitų, norėdamas patvirtinti registracijos duomenis bei Bendrąsias sąlygas elektroniniais kanalais. Registracijos mokesčio dydis nurodytas Tinklapyje.

1.24. Savitarnos sistema – Bendrovės internetinė Klientų savitarnos sistema, prie kurios prisijungęs Klientas gali naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, koreguoti savo duomenis, gauti informaciją apie mokėtinas Bendrovei sumas, įsiskolinimus, atlikti kitus veiksmus.

1.25. Skyrius – Klientų aptarnavimo ir konsultavimo vieta, kurioje informaciją teikia Bendrovės atstovas.

1.26. Specialiosios sąlygos – Kredito sutarties sudedamoji dalis, kurioje nurodoma: konkretaus kredito suma, bendra Kliento mokama kredito suma, grąžinimo terminas, kaina, grąžinimo diena, įmokos dydis, įmokų skaičius, palūkanų norma, bendros kredito kainos metinė norma, kredito rūšis, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais atlyginami nuostoliai bei kitos sąlygos.

1.27. Sutikimas dėl tiesioginio debeto – savanoriškas Kliento valios pareiškimas, kai Klientas sutinka, kad Kliento kredito įstaiga, kurioje jis turi sąskaitą, Bendrovei inicijavus debeto pavedimą, įvykdytų Bendrovės jai pateiktą mokėjimo nurodymą pervesti Kliento lėšas Bendrovei į jos sąskaitą kredito įstaigoje.

1.28. Šalis arba Šalys – Bendrovė arba Klientas atskirai vadinami Salimi, o abu kartu – Šalimis.

1.29. Tapatybės patvirtinimo priemonės – Bendrovės Klientui suteiktas identifikavimo kodas (toliau – Kliento ID), Kliento slaptažodis bei Kliento mobilaus telefono numeris.

1.30. Tinklapis – Bendrovės internetinė svetainė www.easyfinance.lt


2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Bendrovė, prieš suteikdama kreditą, turi teisę įvertinti Kliento mokumą ir visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Klientas nesugebės laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį.

2.2. Bendrovės finansinė paslauga laikoma suteikta, kai Kreditas pervedamas į Kliento banko sąskaitą.

2.3. Klientas, sudaręs Kredito sutartį , turi teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis Skyriuose arba Elektroniniais kanalais.

2.4. Šalys, besivadovaudamos Civilinio kodekso 6.192 ir Elektroninio parašo įstatymo 8 straipsniais, susitaria, kad visi Kliento veiksmai ir patvirtinimai, atlikti naudojant Tapatybės patvirtinimo priemones Elektroniniais kanalais, prilyginami sandoriams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Kliento ir Bendrovės (Šalių) parašais.

2.5. Atlikdama veiksmus Elektroniniais kanalais, Bendrovė Kliento tapatybę nustato:

2.5.1. jei veiksmai atliekami internetu – pagal Klientui suteiktą laikinąjį slaptažodį, prisijungus prie sistemos - jis būtinai keičiamas;

2.5.2. jei veiksmai atliekami mobiliuoju telefonu – pagal Kliento nurodytą elektroninio pašto adresą arba asmens kodą.

2.6. Klientas Bendrovės paslaugomis gali naudotis Bendrovės nustatyta tvarka ir laiku, kuris skelbiamas Skyriuose ir Tinklapyje. Bendrovė turi teisę keisti Paslaugų teikimo laiką ir tvarką dėl techninių, administravimo, teisės aktų pasikeitimų ar kitų priežasčių. Apie Paslaugų teikimo laiko ir tvarkos pasikeitimus Bendrovė informuoja Skyriuose ir Tinklapyje.


3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. laiku ir tinkamai mokėti įmokas;

3.1.2. Sutarties galiojimo metu neprisiimti finansinių prievolių ir/ar kitokių įsipareigojimų kitoms kredito institucijoms ar įstaigoms, neturint rašytinio kredito davėjo sutikimo;

3.1.3. nedelsiant informuoti Bendrovę, jei:

3.1.3.1. dėl tam tikrų aplinkybių jis negali ar negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

3.1.3.2. pasikeičia jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, adresas kontaktams, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas, taip pat banko sąskaitos numeris ar kiti duomenys, kurie gali turėti reikšmės šios Sutarties vykdymui.

3.1.4. be Bendrovės sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių teisių ir pareigų.

3.1.5. jei Sutarties tinkamo įvykdymo užtikrinimo sandoriui reikalinga notarinė forma, padengti visas notaro išlaidas, susijusias su tokio sandorio sudarymu.

3.2. Klientas turi teisę:

3.2.1. bet kuriuo metu grąžinti visą Kreditą nesibaigus Kredito grąžinimo terminui. Tai padaręs, Klientas turi teisę į bendros grąžintinos vartojimo kredito sumos, kurią sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo viso Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir kitos Bendrovės išlaidos, sumažinimą. Dėl tokio sumažinimo Klientas ir Bendrovė turi teisę susitarti raštu. Klientas, pageidaudamas anksčiau laiko grąžinti visą Kreditą ar jo dalį, Bendrovė paskaičiuoja palūkanas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

3.2.2. sudaryti su banku arba Bendrove tiesioginio debeto sutartį (duoti sutikimą dėl tiesioginio debeto), pagal kurią bankas įsipareigoja įmokoms mokėti nurašyti pinigines lėšas iš kliento sąskaitos ir jas įskaityti į Bendrovės sąskaitą;

3.2.3. teikti Bendrovei pasiūlymus pakeisti Sutarties sąlygas, kai Sutartis jau vykdoma, jei tokie pakeitimai teisiniu ir techniniu požiūriu įmanomi;

3.2.4. laiku nesumokėjęs įmokų, pasiūlyti įsiskolinimo padengimo būdus ar papildomas prievolių užtikrinimo priemones. Jei prievolių įvykdymo užtikrinimo sandoriui reikalinga notarinė forma, visas sandorio sudarymo išlaidas padengia Klientas.

3.2.5. per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti Sutarties, nenurodydamas priežasties, nuo Sutarties sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią Klientas gavo Sutarties nuostatas ir sąlygas bei informaciją, suteiktiną Klientui pagal Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio nuostatas. Kliento teisės nustatytu terminu atsisakyti sudarytos Sutarties privalomos įgyvendinimo sąlygos:

3.2.5.1. Klientas, atsisakantis Sutarties per 3.2.5 str. numatytą terminą, privalo informuoti Bendrovę apie tokį savo ketinimą nedelsiant nuo ketinimo įgyvendinti Sutarties atsisakymo teisę atsirado dienos Sutartyje nurodytais kontaktais registruotu laišku ir el. paštu, jei yra užtikrinama asmens duomenų apsauga ir yra galimybė identifikuoti Kliento gavėjo tapatybę. Klientas, neturintis prieigos prie interneto, apie registruoto laiško išsiuntimą privalo informuoti Bendrovę Sutartyje bei Bendrovės tinklapyje www.easyfinance.lt nurodytu telefonu. Aktualų Bendrovės adresą bei el. pašto adresą Klientas gali pasitikrinti toje pačioje interneto svetainėje.

3.2.5.2. Laikoma, kad Klientas tinkamai įvykdė 3.2.5.1. punkte numatytą informavimo pareigą, jei toks raštiškas pranešimas išsiųstas 3.2.5. punkte nurodytu terminu bei 3.2.5.1. punkte nurodyta forma.

3.2.5.3. Klientas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Bendrovei dienos, grąžina Bendrovei Kreditą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki Kredito grąžinimo dienos. Palūkanos apskaičiuojamos pagal Sutartyje nurodytą palūkanų normą.

3.2.5.4. Tais atvejais, kai Klientas atsisako Sutarties ir įvykdo visas Sutartyje išvardytas sąlygas, tokiam atsisakymui netaikomos Civilinio kodekso nuostatos dėl pirkėjo teisės atsisakyti sutarties, sudarytos ne prekybai skirtose patalpose, ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos dėl vartotojų teisės atsisakyti finansinių paslaugų sutarties, sudarytos ryšio priemonėmis.

3.2.5.5. Neįvykdžius 3.2.5. punkte bei jo papunkčiuose nurodytų sąlygų, laikoma, kad Klientas nepasinaudojo teise atsisakyti Sutarties ir Kreditą grąžinti turi bendra sutartyje numatyta tvarka.

3.2.6. visą Sutarties galiojimo laikotarpį nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiko arba Sutarties kopiją.

3.3. Bendrovė įsipareigoja:

3.3.1. laiku pervęsti Kreditą;

3.3.2. užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą;

3.3.3. iš anksto paskelbti Interneto svetainėje ar kitomis Šalims priimtinomis priemonėmis informaciją apie tai, kad pasikeis kredito teikimo tvarka, Bendrovės rekvizitai ar kiti duomenys, kurie gali turėti įtakos Kliento prievolių vykdymui.

3.4. Bendrovė turi teisę:

3.4.1. stabdyti Kredito ar jo dalies išdavimą Kredito gavėjui, jeigu paaiškėja aplinkybės, nurodytos Sutarties 8.6 ir 8.7 punktuose, sudarančios pagrindą nutraukti sutartį, arba paaiškėja ar įvyksta kitų aplinkybių, kurios turi ar gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui;

3.4.2. perduoti Kliento duomenis jungtines skolininkų duomenų bazes tvarkantiems asmenims;

3.4.3. perleisti iš Sutarties kylančias teises trečiajam asmeniui;

3.4.4. pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perkelti Kliento teises ir pareigas trečiajam asmeniui;

3.4.5. pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perimti iš trečiojo asmens jo reikalavimą Klientui pagal Kliento ir trečiojo asmens sudarytas sutartis;

3.4.6. laisvai pasirinkti Sutarties įvykdymo būdus ir priemones;

3.4.7. keisti Sutarties sąlygas, apie tai raštu pranešdama Klientui, jei Sutarties sąlygų keitimas nepažeidžia Kliento teisių ir labiau nesuvaržo jo pareigų;

3.4.8. pasitelkti Sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis;

3.4.9. išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, įskaičiuoti į Kredito sumą;

3.4.10. pareikalauti papildomai užtikrinti sutartinės prievolės įvykdymą Bendrovei priimtinu prievolių užtikrinimo būdu;

3.4.11. esant reikalui, pareikalauti daiktą, kurio įkeitimu, hipoteka ar kitu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu garantuojamas Kliento prievolių įvykdymas, apdrausti Bendrovei priimtinoje draudimo kompanijoje Bendrovės laikoma pakankama draudimo suma;

3.4.12. gauti teisingą ir objektyvią kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai susijusias su Kredito grąžinimu anksčiau nustatyto termino. Tokia kompensacija Bendrovei neturi viršyti palūkanų sumos, kurią Klientas būtų sumokėjęs, jei būtų grąžinęs Kreditą Sutartyje nurodytu laiku.


4. KREDITO PARAIŠKA

4.1. Klientas, norėdamas gauti Kreditą, privalo pateikti Bendrovei Paraišką. Tik ją pateikus ir Bendrovei įvertinus Kliento mokumo rodiklius, Klientas gali sudaryti Sutartį, t.y. atlikti Bendrųjų sąlygų 5.1 punkte nurodytus veiksmus.

4.2. Kredito paraiška gali būti pateikiama dviem būdais:

4.2.1. užpildant Kredito paraišką Tinklapyje;

4.2.2. Pildant paraišką atvykus į Skyrių.

4.3. Pateikdamas Paraišką, Klientas privalo nurodyti pasirinktą Kredito variantą bei Bendrovės nustatyta tvarka jį patvirtinti.

4.4. Klientui patvirtinus jo pasirinktą Kredito variantą, laikoma, kad:

4.4.1. Šalys susitarė dėl Specialiųjų sąlygų ir jas patvirtino parašais arba jiems prilygintais elektroniniais parašais, taip pat Elektroniniais kanalais, jei iš konkrečių duomenų galima identifikuoti konkretų Kredito gavėją.

4.4.2. Klientas davė sutikimą vykdyti Kredito sutartį.

4.4.3. Paraiškos pateikimo, taip pat Kredito varianto patvirtinimo tvarką nustato Bendrovė. Ši tvarka skelbiama Tinklapyje.


5. KREDITO SUTARTIES SUDARYMAS

5.1. Sutartis gali būti sudaryta pasirašant sutartį atvykus į Skyrių.

5.2. Sutartis gali būti sudaryta pasirašant sutartį Elektroniniais kanalais 4.2 punkte nurodyta tvarka.

5.3. Klientas, norėdamas sudaryti Sutartį Elektroniniais kanalais, privalo atlikti šiuos veiksmus:

5.3.1. Bendrovės interneto Tinklapyje, vadovaudamasis jame nustatytomis instrukcijomis:

5.3.1.1. užpildyti registracijos formą, nurodant joje savo asmens kodą, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus savo duomenis;

5.3.1.2. susikurti slaptažodį;

5.3.1.3. susipažinti su Bendrosiomis sąlygomis;

5.3.2. patvirtinti registracijos formoje nurodytus duomenis bei Bendrąsias sąlygas, sumokėdamas registracijos mokestį.

5.4. Registracijos mokestį Klientas privalo sumokėti tik iš savo asmeninės sąskaitos, esančios viename iš Tinklapyje nurodytų Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę veikiančių bankų.

5.5. Registracijos mokestį Klientas privalo sumokėti iš tos savo asmeninės sąskaitos, į kurią pageidauja gauti Kreditą.

5.6. Registracijos mokestį Klientas privalo sumokėti, atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą, esančią tame pačiame banke, kuriame yra Kliento asmeninė sąskaita, iš kurios jis moka Registracijos mokestį. Registracijos mokestį Klientas privalo sumokėti naudodamas banko internetinės bankininkystės sistemą arba prisijungęs prie Vartotojų zonos per įmokų surinkimo sistemą mokejimai.lt

5.7. Klientas, mokėdamas registracijos mokestį, mokėjimo dokumento skiltyje ,,Mokėjimo paskirtis“ privalo nurodyti unikalų simbolių rinkinį, kurį Bendrovė Klientui pateikia Tinklapyje po to, kai jis atlieka Bendrųjų sąlygų 4.2.2 punkte nurodytus veiksmus. Jei įmoka atliekama per mokejimai.lt įmokų surinkimo sistemą tuomet antrąjame registracijos žingsnyje matysite specialiai Jums skirtą unikalų kodą bei rekvizitus. Pažymime, jei Jūs turite sąskaitą AB Swedbank arba AS SEB bankuose tuomet pavedimas bus suformuotas automatiškai iškart Jums prisijungus prie banko.

5.8. Šalys susitaria, kad Klientas, sumokėdamas Registracijos mokestį, patvirtina:

5.8.1. savo tapatybę;

5.8.2. savo valią akceptuoti būtent tokias Bendrąsias sąlygas, su kuriomis jis susipažino Bendrovės Tinklapyje, užpildęs registracijos formą;

5.8.3. savo pageidavimą, kad Bendrovė Kreditą pervestų į tą Kliento sąskaitą, iš kurios jis sumokėjo Registracijos mokestį.

5.9. Šalys susitaria, kad Klientui atlikus visus 5.2 punkte nurodytus veiksmus ir Registracijos mokestį įskaičius į Bendrovės sąskaitą, yra laikoma, kad Sutartis buvo sudaryta rašytine forma ir pasirašyta elektroniniu parašu. Sudarius Sutartį, Klientui yra suteikiamas naudotojo ID, kuris Klientui suteikia teisę neterminuotai naudotis Bendrovės pagal Kredito sutartį teikiamomis paslaugomis. Klientas, kuris yra sudaręs Sutartį, norėdamas pasinaudoti Bendrovės paslaugomis, pakartotinai registruotis neprivalo.

5.10. Bendrovė neatsako už Registracijos mokesčio įskaitymą į Bendrovės sąskaitą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

5.10.1. Registracijos mokestis nebuvo įskaitytas į Bendrovės sąskaitą dėl banko ar trečiųjų asmenų kaltės;

5.10.2. Klientas neįvykdė arba netinkamai įvykdė šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje ar Tinklapyje nurodytus reikalavimus;

5.11. Klientas, norėdamas sudaryti Sutartį SMS žinute, turi būti užsiregistravęs Bendrovės tinklapyje – turėti savo Kredito gavėjo ID bei slaptažodį.


6. MOKĖJIMŲ TVARKA

6.1. Klientas įmokas moka laikydamasis Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytos tvarkos.

6.2. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos patenka į Bendrovės sąskaitą.

6.3. Jeigu paskutinė mokėjimo diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena;

6.4. Klientas mokėjimą gali atlikti:

6.4.1. Mokėdamas per įmokų surinkimo sistemą įmokas priimančiose įmonėse ar įstaigose, su kuriomis Bendrovė yra sudariusi įmokų surinkimo sutartis. Per įmokų surinkimo sistemą Klientas gali atsiskaityti naudodamasis banko paslaugomis internetu, grynais pinigais arba kitomis atsiskaitymo priemonėmis, kuriomis atsiskaityti galimybę suteikia minėtos įmonės ir įstaigos. Mokėdamas įmoką per įmokų surinkimo sistemą, Klientas privalo užpildyti nustatytos formos mokėjimo dokumentą ar elektroninę mokėjimo formą. Minėtoje formoje Klientas privalo nurodyti įmokos paskirtį, mokėjimo datą, mokamą sumą, mokėtojo kodą, mokėtojo vardą ir pavardę. Mokėtojo kodas sutampa su Kliento vartotoju vardu internetinėje svetainėje. Debeto pavedimu, jei jis su banku sudaręs tiesioginio debeto sutartį (davęs sutikimą) dėl mokėjimo pagal Sutartį;

6.4.2. Pervesdamas pinigines lėšas į Bendrovės sąskaitas, nurodytas šioje Sutartyje ir/ar jos prieduose.

6.5. Visos išlaidos, susijusios su mokėjimo atlikimu, tenka Klientui.

6.6. Palūkanos, kurios skaičiuojamos už kiekvieną naudojimosi Kreditu dieną, nurodytos Sutartyje esančios įsipareigojimų lentelės skiltyje „Dienos palūkanų norma (proc.)“. Suėjus Sutartyje nustatytam kredito grąžinimo terminui, sutartinės dienos palūkanos skaičiuojamos toliau už kiekvieną Kliento naudojimosi negrąžinta ir Bendrovei priklausančia pinigų suma dieną iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6.7. Visi kredito gavėjo mokėjimai pagal Sutartį Kreditoriaus bus užskaityti tokia tvarka: pirmiausia netesybas, po to – palūkanas, tuomet grąžinamą Kredito sumą, ir kitus Kreditoriaus mokesčius nebent Kreditorius išieškojimo atveju nuspręstų kitaip.

6.8. Jei sutampa dviejų ar daugiau įmokų mokėjimo diena, Kliento atliekami mokėjimai pirmiausiai skiriami visoms netesyboms dengti, tuomet visos nepadengtoms palūkanoms ir kredito sumai - tais atvejais, kai yra susidariusi skola, jei ne, tuomet įmokos dengiamos pagal mokėjimo grafiką: dalis palūkanoms, dalis kredito sumai.

6.9. Jei Klientas nurodo kitokį, nei 6.7. punkte nurodytą įmokų paskirstymo tvarką, Bendrovė priima mokėjimą ir, neatsižvelgdama į Kliento nurodymą, mokėjimą paskirsto 6.7. punkte nustatyta tvarka.

6.10. Visos Sutartyje ir /ar jos prieduose nurodytos įmokos yra išdėstytos iš eilės.

6.11. Klientas, grąžindamas kreditą nesibaigus kredito grąžinimo terminui, privalo sumokėti iki kredito grąžinimo dienos priskaičiuotas sutartines dienos palūkanas, kurių dydis nustatomas skiltyje „Dienos palūkanų norma (proc.)“. Jei Klientas kreditą grąžina anksčiau laiko, tačiau dėl ne laiku atliktų įmokų yra susikaupusių delspinigių, Klientas turi sumokėti ir 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

6.12. Klientas turi teisę grąžinti kreditą nesibaigus kredito grąžinimo terminui vienu iš šių būdų:

6.12.1. mokėdamas per įmokų surinkimo sistemą mokejimai.lt arba pervesdamas lėšas į Bendrovės sąskaitą. Šiuo atveju mokėtiną sumą Klientas gali sužinoti paskambinęs Bendrovės nurodytu telefonu arba Bendrovės elektroniniu paštu info@ecocredit.lt prieš tai parašęs prašymą. Prašymo tvarka aprašyta DUK zonoje;

6.12.2. Atlikdamas mokėjimą debeto pavedimu. Šiuo atveju Klientas privalo prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Bendrovę apie ketinimą grąžinti Kreditą nesibaigus Kredito grąžinimo terminui, nurodydamas atitinkamą mokėjimo dieną. Klientas pranešime apie išankstinį kredito grąžinimą nesibaigus kredito grąžinimo terminui nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą ir telefono numerį kontaktams. Klientas, pateikęs minėtą pranešimą, besąlygiškai įsipareigoja grąžinti kreditą Bendrovei nurodytu terminu. Praleidus kredito grąžinimo terminą, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas nuo Bendrovei grąžintinos sumos mokėtų Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyto dydžio delspinigius. Už Bendrovės nustatytą užmokestį grąžintina suma Kliento pageidavimu gali būti vėl išdėstoma sudarant naują Sutartį.

6.13. Jei Klientas, įvykdydamas visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį, sumoka Bendrovei daugiau, nei jis privalėjo mokėti, permokėta suma grąžinama Klientui pateikus rašytinį prašymą. Klientui sudarius naują analogišką sutartį dėl kredito suteikimo, finansuojama suma mažinama permokos suma. Permokėjusiam ir nesusigrąžinusiam permokos Klientui Bendrovė gali suteikti nuolaidą palūkanoms.

6.14. Klientas sutinka, kad Bendrovė pateiktų Kliento nurodytam bankui debeto pavedimus dėl sumų už Bendrovės mokėtojui suteiktas paslaugas nurašymo nuo mokėtojo sąskaitos tame banke, o bankas debeto pavedime nurodytą sumą nurašytų nuo Kliento sąskaitos banke ir pervestų Bendrovei. Kliento pretenzijas dėl Bendrovės bankui pateiktų mokėjimų sumų už Bendrovės suteiktas paslaugas priima ir nagrinėja Bendrovė.

6.15. Klientas sutinka, kad Bendrovė ir bankas, vykdydami Bendrovės ir banko sutarties sąlygas dėl lėšų nurašymo debeto pavedimais ir (ar) įmokų surinkimo, naudos Kliento asmens duomenis, įskaitant Kliento asmens kodą.


7. SUTARTIES NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS

7.1. Jei Klientui suteikta finansavimo paslauga neatitinka Sutartyje ir/ar jos prieduose apibrėžtų sąlygų, Klientas turi teisę per 6 (šešis) mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos reikalauti, kad Bendrovė tinkamai suteiktų Sutartyje ir/ar jos prieduose apibrėžtas paslaugas. Jei Bendrovė neįvykdo Kliento reikalavimo arba jo įvykdymas yra neįmanomas, Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų grąžinti už šią finansavimo paslaugą sumokėti pinigai.

7.2. Jei Sutartyje pateikta ne visa įstatymų reikalaujama informacija arba nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos Kliento sprendimui sudaryti Sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, Klientas turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas Bendrovei apie tokį atsisakymą raštu prieš 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos šios Sutarties 3.2.5.1 punkte nustatytu būdu ir tvarka. Tokiu atveju Klientas Kreditą turi grąžinti mokėdamas Sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti Sutartyje nustatyto dydžio palūkanų ir kitų išlaidų. Toks įmokų dengimo būdas Kliento neatleidžia nuo įstatymų numatyto dydžio palūkanų už naudojimąsi Bendrovės pinigais, taip pat procesinių palūkanų, mokamų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, mokėjimo.

7.3. Jei Bendrovė neįvykdė ar netinkamai įvykdė iš Sutarties kylančius įsipareigojimus, Klientas turi teisę kreiptis į :

7.3.1. Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, įsikūrusios Vilniaus g. 25, Vilniuje, kuri yra Bendrovės priežiūrą įgyvendinanti institucija;

7.3.2. Kitas valstybines institucijas ar nevalstybines organizacijas, ginančias vartotojų teises;

7.3.3. Teismą.

7.4. Klientas, praleidęs terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo Bendrovei mokėti sutartinius 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos po mokėjimo termino suėjimo einančios dienos.

7.5. Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal Sutartį ir/ar jos priedus mokėtinas įmokas, palūkanas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

7.5.1. Klientas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų pilnai nesumokėjo bent vienos įmokos;

7.5.2. Klientas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nesumokėjo jam priskaičiuotų delspinigių arba baudų;

7.5.3. Klientas neįvykdė Sutarties 3.1.2. punkto reikalavimų;

7.5.4. Klientas pateikė Bendrovei neteisingą ar klaidinančią informaciją apie save;

7.5.5. Paaiškėja aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento sugebėjimui vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį ir/ar jos priedus;

7.5.6. Klientas nevykdo ar vykdo netinkamai kitas su Bendrove sudarytas sutartis.

7.6. Jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 7.5. punkte nustatytą Bendrovės reikalavimą, 0,05 proc. dydžio delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos reikalaujamos sumokėti sumos.

7.7. Klientui nevykdant savo įsipareigojimų ir suėjus Sutartyje nurodytam kredito grąžinimo terminui, sutartinės dienos, mėnesio ar kito sutarto periodo palūkanos, aptartos Sutarties specialiosiose sąlygose, Klientui matomose prisijungus prie savo paskyros per internetinę www.easyfinance.lt Klientų savitarnos sistemą, skaičiuojamos toliau už kiekvieną Kliento naudojimosi negrąžinta ir Bendrovei priklausančia pinigų suma dieną, mėnesį ar kitą sutartą periodą iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7.8. Visas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, apmoka Klientas.


8. SUTARTIES KEITIMO, GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja tol, kol sumokamos visos įmokos pagal Sutartį ir/ar jos priedus. Į šią sumą įeina finansuojama suma, palūkanos, delspinigiai ir baudos, taip pat su kredito suteikimu, naudojimu bei administravimu susiję mokesčiai. Sutarties galiojimas pasibaigia tada, kai visos įmokos, aptartos šiame punkte, Kliento yra sumokėtos.

8.2. Klientui grąžinus kreditą, Sutartis su visais jos priedais lieka galioti iki kol bus įvykdytos 8.1. punkte numatytos sąlygos.

8.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Bendrovė jam nepateikė informacijos arba pateikė klaidinančią informaciją apie finansuojamą sumą, bendros kredito kainos metinę normą, palūkanų normą, su Sutartimi susijusius mokesčius, kredito grąžinimo terminą, Kliento teisę grąžinti kreditą iki kredito grąžinimo termino pabaigos, Sutarties keitimo sąlygas.

8.4. Klientas prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešęs Bendrovei, turi teisę nutraukti Sutartį jei Bendrovė laiku nepradėjo vykdyti Sutarties ar, vykdydama Sutartį, pažeidė esmines Sutarties sąlygas.

8.5. Nutraukęs Sutartį 8.3 ar 8.4. punktų pagrindu, Klientas privalo grąžinti Kreditą, bet neprivalo mokėti Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų palūkanų ir su Kredito suteikimu, naudojimu bei tvarkymu susijusių mokesčių.

8.6. Bendrovė, prieš 5 (penkias) dienas raštu pranešusi Klientui, turi teisę nutraukti Sutartį, jei yra šios sąlygos:

8.6.1. Klientas nesumokėjo įmokos ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį ir įsiskolinimo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės;

8.6.2. Klientas nesumokėjo įmokos per dvi savaites nuo papildomo raštiško pranešimo įteikimo Klientui.

8.7. Bendrovė, prieš 10 (dešimt) dienų raštu pranešusi Klientui, turi teisę nutraukti Sutartį, jei:

8.7.1. Klientas nevykdo Sutarties 3.1. punkte nustatytų įsipareigojimų;

8.7.2. Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo kitus, nei paminėti 8.7.1 punkte, Sutarties punktus, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.7.3. Klientas Bendrovei pateikė melagingą ar žinomai neteisingą informaciją apie save arba nuslėpė informaciją, kuri daro įtaką kliento mokumui;

8.7.4. Bendrovė dėl netinkamo Sutarties vykdymo nutraukė kitą su Klientu sudarytą sutartį.

8.8. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 8.6., 8.7. punktų pagrindu, Klientas privalo sumokėti visas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir skolos administravimu, nepriklausomai nuo to, ar jis kreditą grąžina nesibaigus kredito grąžinimo terminui, ar vėliau. Jei Klientas laiku neįvykdo šiame Sutarties punkte nustatytos prievolės, nuo visos reikalaujamos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai.

8.9. Sutartis gali būti nutraukiama Sutarties šalių susitarimu.

8.10. Sutartis laikoma nutraukta, kai nuo nutraukiančios Sutartį šalies pranešimo registruotu laišku išsiuntimo dienos praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos. Tais atvejais, kai pranešimas apie Sutarties nutraukimą išsiunčiamas elektroniniu paštu, Sutartis laikoma nutraukta nuo pirmos po pranešimo išsiuntimo elektroniniu paštu einančios darbo dienos.

8.11. Sutarties nutraukimas neturi įtakos tų Sutarties sąlygų galiojimui, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

8.12. Ginčai, kylantys iš raštiškų Kliento skundų dėl 6-oje Sutarties dalyje nurodytų aplinkybių, Bendrovės nagrinėjami raštu pagal Bendrovės Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisykles, išskyrus atvejus, kai Klientas ir Bendrovė ginčą susitaria spręsti derybų būdu arba kai raštiškas ginčo nagrinėjimas yra netikslingas.


9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visus iš Sutarties kylančius ginčus (išskyrus skundų dėl 6-oje Sutarties dalyje nurodytų aplinkybių nagrinėjimą, nebent šalys susitaria kitaip), šalys sprendžia derybomis. Jei šalys nesusitaria per 14 kalendorinių dienų, ginčas sprendžiamas teisme ieškovo pasirinkimu pagal ieškovo arba pagal atsakovo gyvenamąją vietą ar buveinę.

9.2. Einamieji pranešimai Klientui paprastai siunčiami elektroniniu paštu arba trumpąja sms žinute. Esminiai pranešimai siunčiami registruotu paštu ir laikomi įteiktais, praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienos po išsiuntimo.

9.3. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną Bendrovei ir Klientui.